image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Ze sborových oznámení

17. 3. 2019

Písně:  19, 504, 684, 175
Čtení:   L 10, 25 – 37 
Kázání:  Mt 6, 1 – 4


1)    V pátek jsme se při pohřebním shromáždění rozloučili se zesnulou ses. Jiřinou Mazáčovou z Rožnova.
2)    Presbyterům připomínáme, že zítra, tj. v pondělí 18. března se koná schůze staršovstva v 18 h ve Stříteži.
3)    Ve čtvrtek je v 10h biblická hodina ve Stříteži a  v 17:45 v Rožnově. V 15h je na faře biblická hodina pro děti a v 16:30 konfirmační cvičení.
4)    Staršovstvo svolává sborové shromáždění, které se bude konat za týden, v neděli 24. března ve 14 h v modlitebně ve Stříteži a bude společné pro obě části sboru. U východu je vystaven ke kontrole seznam členů sboru, kteří mají hlasovací právo, účetní závěrka za minulý rok a plánovaný rozpočet sborového hospodaření na r. 2019. K nahlédnutí je také seznam dárců a darů za r. 2018. Sborové shromáždění je usnášeníschopné za jakéhokoliv počtu přítomných členů s hlasovacím právem. Shromáždění se bude zabývat životem sboru, projednávat výroční sborovou zprávu, bude schvalovat sborové hospodaření a rozpočet na r. 2019, a bude jednat o podobě kandidátní listiny pro volby do staršovstva.
5)    Až do Velikonoc probíhá postní sbírka. Je určena na podporu lidí, kteří utekli před válkou v Sýrii a připravují se na nesnadný návrat domů. Ke sbírce je určena kasička u východu nebo můžete svůj dar odevzdat sestře pokladní, která vám o daru vydá potvrzení.
6)    Ve středu 27. března v 18h se uskuteční v řím. kat. kostele v Rožnově postní ekumenické modlitební setkání, na které jste všichni srdečně zváni.