image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Ze sborových oznámení

24. 5. 2019

Písně:     99,1-3v., 352,1-5v., 618, 355
Čtení:    Sk 1, 1 – 11 
Kázání: Kol 3, 1 – 2


1) Děkujeme všem, kdo jste se zúčastnili včerejší brigády na úklid kostela ve Stříteži.
2)    Od dnešní neděle již budou bývat bohoslužby pravidelně v kostele v Rožnově v 8h a ve Stříteži v 9:30. Přitom stále platí nařízená omezení, dokud nebudou zrušena: je třeba v lavicích dodržovat minimální rozestupy 2 metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti – prosíme využívejte celého prostoru kostela. Účastníci bohoslužeb si při vstupu do kostela povinně dezinfikují ruce a mají na ústech roušku. Je upuštěno od podávání rukou. Na dodržování hygienických pravidel dohlíží sborová služba, prosíme dbejte jejích pokynů.
3)    V příštím týdnu obnovíme také biblické hodiny pro děti. Budou ve čtvrtek ve 14:45 na faře.
4)    Příští neděli jsou svatodušní svátky. Bohoslužby i se sla-vením večeře Páně budou v Rožnově v 8h a ve Stříteži v 9:30.
5)    Sbírka při svatodušní neděli bude celocírkevní a je určena pro Diakonii. Letošní výtěžek je určen na rekonstrukci Domova Radost v Merklíně, v němž žijí dospělí lidé s těžkým postižením. Je to jedno z mála českých zařízení, která umožňují dospělým lidem s autismem a mentálním postižením žít v malých domácnostech s odbornou podporou.
6)    Během měsíce května probíhá sbírka darů Jeronýmovy jednoty. Jde o každoroční sbírku, která slouží na finanční podporu obnovy a výstavby církevních budov. Sbírka trvá jen do konce května a pak bude odeslána do ústředí. Zaplatit je možné už i hotově u sborových pokladníků, nejpozději však do konce května.
7)    Staršovstvo sboru vyhlašuje nový termín konání sboro-vého shromáždění. Bude se konat v neděli 21. června 2020. Bohoslužby v danou neděli budou společné pro Střítež i Rožnov v 9.00h ve střítežském kostele. Bezpro-středně po bohoslužbách bude v 10.00 h následovat sborové shromáždění, které bude rovněž společné pro obě části sboru. Úkolem sborového shromáždění je schválit účetní závěrku za minulý rok, rozpočet na rok 2020 a rozhovor nad výroční zprávou. Sborové shromáždění je usnášeníschopné za jakéhokoli počtu přítomných.
8)    Věnujte, prosím, pozornost i následující naléhavé výzvě: Potřebujeme nové lidi do úklidové služby. Řady dosava-dních dobrovolníků se pomalu tenčí. Prosíme, abyste se bratru faráři přihlásili, kdo se do této služby nově zapojíte a on vás zapíše do pořadníku. Budeme vděčni za každého, kdo se rozhodne s úklidem pomáhat. Čím více vás bude, tím méně často na vás služba vyjde. Děkujeme.