image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8 image9 image10

Informace o zpracování osobních údajů

Farní sbor Českobratrské církve evangelické ve Stříteži nad Bečvou, IČO: 47658983, se sídlem ve Stříteži nad Bečvou (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů).

Zpracování osobních údajů

Sbor zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:
•    agenda související se správou a chodem sboru,
•    agenda související s přijímáním svátosti křtu,
•    personalistická agenda,
•    správa majetku a souvisejících smluvních poměrů,
•    pořádání přednášek, školení, kurzů a dalších akcí pro veřejnost,
•    pořádání dobročinných sbírek.
Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.
V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Sbor se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností sboru ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá sbor o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Synodní rada Českobratrské církve evangelické jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů v Českobratrské církvi evangelické. Naším pověřencem je JUDr. Adam Csukás, právník Ústřední církevní kanceláře. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů jej můžete kontaktovat poštou na adrese Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 22/9, P. O. BOX 466, 111 21 Praha 1, telefonicky na čísle 224 999 220 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese pravnik@e-cirkev.cz.
Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů je odborníkem s přehledem o činnosti sboru a zpracování osobních údajů, ke kterému při něm dochází. Je připraven reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo na Vaší straně dosaženo co možná nejvyšší spokojenosti.

Práva subjektu údajů

Aby byla zajištěna možnost subjektů údajů rozhodovat v co možná nejširší míře o zpracování jejich osobních údajů, stanovuje GDPR řadu práv, která lze vůči správci údajů uplatnit. V případě, že se rozhodnete některé ze svých práv uplatnit, obraťte se buď na správce, nebo přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, čímž celý proces vyřizování žádosti urychlíte.
Vaším základním právem je požadovat sdělení, zda správce zpracovává Vaše osobní údaje. Pokud je zpracováváme, máte právo požadovat jednu kopii všech dokumentů s osobními údaji, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud budete toho názoru, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností.
Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Jak se vztahuje GDPR na pořizování a zveřejňování fotografií?
Obvyklé sborové zpravodajství, tj. pořizování a zveřejňování fotografií z akcí sboru, není zpracováním osobních údajů, a tudíž nespadá do režimu GDPR, ale do režimu ochrany osobnosti podle občanského zákoníku. Ten v ustanovení § 89 stanoví, že „podobizna nebo zvukový či obrazový záznam se mohou bez svolení člověka pořídit nebo použít přiměřeným způsobem k vědeckému nebo uměleckému účelu a pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství.“ V praxi to znamená, že můžeme pořizovat a zveřejňovat fotografie z akcí sboru jako dosud. Je však třeba se vyvarovat nepřiměřených zásahů do soukromí našich členů. Např. při křtu dítěte požádejte rodiče o vyjádření souhlasu se zveřejněním fotografie z obřadu, příp. i s uvedením jména dítěte při fotografii. Nejde však o souhlas se zpracováním osobních údajů.